VETMEDIA

VIETNAM ECONOMIC TIMES

YOUR BESINESS RESOURCE
  • Vietnam’s leading English-language economic magazine
  • Researched and written by qualified journalists and renowned editors in the economic field
  • Cooperation with well-known experts including PhD’s and economists
  • Information and analysis on policies, investment environment, investment laws, etc., and industrial development
  • Accurate and updated economic statistics
  • Ấn phẩm hàng đầu về kinh tế bằng tiếng Anh
  • Được thực hiện bởi đội ngũ các nhà báo chuyên sâu, các biên tập dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế
  • Có sự cộng tác của nhiều giáo sư, tiến sỹ và các nhà kinh tế hàng đầu
  • Thông tin, phân tích, hướng dẫn các chính sách, môi trường đầu tư, luật đầu tư… về các ngành đang kinh doanh và phát triển tại Việt Nam
  • Các số liệu về kinh tế chính xác và cập nhật nhất được phân tích và trình bày cụ thể
READERSHIP/ ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ
PUBLISHING INFORMATION
Language

English

Publishing days

5th of each month

Distribution

30,500 copies per issue

Readership

200,000

PUBLISHING AREAS/ VÙNG PHÁT HÀNH
North / Miền Bắc
37%
South / Miền Nam
43%
Central region / Miền Trung
10%
Overseas / Nước Ngoài
10%
PUBLISHING AREAS/ VÙNG PHÁT HÀNH
Direct / Trực tiếp
45%
Via agents / Đại lý
25%
Retail / Bán lẻ
5%
Via post office network / Hệ thống bưu điện toàn quốc
10%
Flights / Trên các chuyến bay
10%
Hotels / Hệ thống khách sạn
5%